Czy przedsiębiorca może skorzystać z urlopu wychowawczego?

Urlop wychowawczy to czas, w którym rodzic dziecka, zatrudniony na podstawie umowy o pracę może sprawować opiekę nad dzieckiem. Wykorzystywany jest najczęściej po zakończeniu urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego, jednak odróżnia je od siebie zasadnicza kwestia: za okres urlopu wychowawczego pracownik nie otrzyma zasiłku z ZUS ani wynagrodzenia od pracodawcy.

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi maksymalnie 36 miesięcy i może być wykorzystany do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Jeden miesiąc urlopu przeznaczony jest wyłącznie dla drugiego rodzica, zatem w przypadku wykorzystywania uprawnienia przez jednego z rodziców, na przykład mamę dziecka, urlop może trwać co najwyżej 35 miesięcy.

Niewątpliwą korzyścią dla osób korzystających z urlopu wychowawczego jest fakt, że stanowi on okres składkowy i wlicza się do stażu pracy, pracownik podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym a składki na wyżej wymienione fundusze finansowane są z budżetu państwa.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie nabywa uprawnień wynikających z kodeksu pracy, niemniej jednak dla przedsiębiorców także przewidziano możliwość sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w czasie której przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych gwarantują finansowanie składek przed budżet państwa. Ubezpieczeniom emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu będzie podlegała osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która na obszarze Polski prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres co najmniej sześciu miesięcy i zaprzestała jej prowadzenia albo ją zawiesiła.

Oznacza to, że w trakcie sprawowania opieki nad dzieckiem przedsiębiorca nie może jednocześnie prowadzić działalności gospodarczej, nie może także osiągać przychodów z innych źródeł, które stanowią tytuł do ubezpieczeń społecznych, na przykład umowy o pracę lub umowy zlecenie. Podjęcie pracy lub wznowienie działalności gospodarczej będzie skutkowało zaprzestaniem finansowania składek przez budżet państwa.

Sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem jest rozwiązaniem korzystnym przede wszystkim dla przedsiębiorcy, który faktycznie zrezygnuje z pracy zarobkowej oraz planuje zawieszenie lub zamknięcie działalności gospodarczej, co skutkuje utratą prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej i przerwą w gromadzeniu kapitału emerytalnego.