Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od 1 stycznia 2022 r.

Najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych od 1 stycznia 2022 r.

Rok 2022 rozpoczął się prawdziwą rewolucją w przepisach podatkowych oraz w systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany dotyczą między innymi zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, pobierania zasiłków oraz podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

Osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, ma prawo skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Przedsiębiorca może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego tylko na swój wyraźny wniosek, przekazując do ZUS zgłoszenie do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA.

Do ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorca może przystąpić w każdym momencie prowadzenia działalności. Objęcie tym ubezpieczeniem następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony w ZUS . Wyjątek stanowi zgłoszenie takiego wniosku w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązkowych ubezpieczeń (np. rozpoczęcia działalności gospodarczej). W takim przypadku objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku.

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym daje przedsiębiorcy prawo do otrzymania z ZUS zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, świadczeń za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz ojcowskiego.

Nieopłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w terminie powodowało ustanie tytułu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, czego konsekwencją była utrata prawa świadczeń gwarantowanych ubezpieczeniem chorobowym. W uzasadnionych przypadkach ZUS mógł wyrazić zgodnie na opłacenie składek po terminie, na podstawie złożonego przez ubezpieczonego wniosku. Takie zasady obowiązywały do 31 grudnia 2021 r.

Od 1 stycznia 2022 r. uproszczono zasady ustalania okresów podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom. Nieterminowe opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie skutkuje już odmową prawa do świadczeń takich jak zasiłek chorobowy.

Wnioski o zgodę na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie za okres sprzed 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mogą składać tylko do 30 czerwca 2022r.