Ile może zarobić emeryt i rencista, żeby nie stracić świadczeń z ZUS?

bilony ułożone w słupkachCzęsto spotykamy się z pytaniem, ile może zarobić osoba, która korzysta ze świadczeń emerytlano-rentowych. Zarówno przedsiębiorcy jak i osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych często obawiają się, że zbyt wysokie przychody mogą pozbawić ich prawa do emerytury lub renty, którą otrzymują z ZUS.

Kto może dorabiać bez obaw?

 • Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, mogą dodatkowo zarabiać, prowadząc działalność gospodarczą lub podejmując zatrudnienie, bez żadnych ograniczeń. Obecnie powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn;
 • Osoby, które mają prawo do emerytury częściowej;
 • Osoby pobierające renty dla inwalidów wojennych, renty dla inwalidów wojskowych lub renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń;
 • Osoby pobierające rentę rodzinną jako świadczenie korzystniejsze od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Kiedy ZUS pomniejszy lub zawiesi świadczenie?

Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, które chcą dodatkowo podjąć pracę zarobkową, muszą zweryfikować, czy ich przychody nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia przez ZUS. Aby nie narazić się na zmniejszenie wcześniejszej emerytury lub renty z tytułu niezdolności oraz renty rodzinnej, dodatkowy przychód nie może przekroczyć 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli przychód przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Limity zarobków, tak zwane kwoty graniczne, ogłaszane są przez ZUS raz na kwartał. W okresie od 01.09.2023 do 30.11.2023 kwota przychodu odpowiadająca:

 • 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2023 r. wynosi 4904,10 zł - przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty;
 • 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2023 r. wynosi 9107,50 zł - przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty.

Jakie zarobki spowodują, że ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie?

Na to, czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie, ma wpływ przede wszystkim przychód z działalności, która stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, tj.

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • praca na podstawie umowy zlecenia;
 • kontrakt menadżerski;
 • umowa o dzieło zawarta przez emeryta lub rencistę ze swoim obecnym pracodawcą;
 • prowadzenie działalności gospodarczej.

Za przychód, który przyrównujemy do kwoty granicznej, powodującej zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia przyjmujemy co do zasady wynagrodzenie brutto z tytułu zatrudnienia i zawartych umów cywilnoprawnych. Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, przychód należy rozumieć jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, tj. kwotę, od której zobowiązane są opłacać składkę emerytalną, rentową oraz wypadkową.