Kontrola trzeźwości pracownika – nowe regulacje prawne

Zagadnienie kontroli trzeźwości pracownika, do niedawna wzbudzające kontrowersje, znalazło uregulowanie w nowych przepisach kodeksu pracy. Wprowadzona 21.02.2023 r. nowelizacja pozwala pracodawcy sprawdzić, czy pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, na mocy art. 221c–221h kodeksu pracy. Tego samego dnia weszło w życie także Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika.

Przeprowadzanie prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników nie jest obligatoryjne, daje jednak pracodawcy konkretne narzędzie, które pozwala zapewnić ochronę życia i zdrowia pracowników oraz innych osób, a także, między innymi, mienia pracodawcy.

Pracodawca, w prowadzając kontrolę prewencyjną trzeźwości lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu u pracowników, powinien określić niniejsze kwestie w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy. W szczególności ustalić należy grupy pracowników, które objęte zostaną kontrolą, sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości oraz rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli. Pracodawca zobowiązany jest do poinformowania pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości, nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania. Dodatkowo, w związku z zatrudnieniem pracownika objętego kontrolą trzeźwości lub środków działających podobnie do alkoholu pracodawca przekazuje temu pracownikowi przed dopuszczeniem go do pracy informację o sposobie przeprowadzania u niego kontroli w postaci papierowej lub elektronicznej.

Procedura przeprowadzenia kontroli trzeźwości:

 • kontrola trzeźwości nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, co oznacza, że nie powinna być przeprowadzana w obecności innych osób lub pracowników, najlepiej w odrębnym pomieszczeniu lub na uboczu;

 • kontrolę trzeźwości należy przeprowadzić przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie;

 • kwestie szczegółowe przeprowadzenia badania określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika.

Skutki przeprowadzenia kontroli trzeźwości przez pracodawcę:

 • pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy (art. 221d § 1 k.p.);

 • niedopuszczenie do pracy pracownika przez pracodawcę będzie miało miejsce także wtedy, gdy kontrola wykaże obecność w organizmie pracownika środka działającego podobnie do alkoholu albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu takiego środka lub zażywał taki środek w czasie pracy (art. 221f § 1 k.p.);

 • informację dotyczącą podstawy niedopuszczenia pracownika znajdującego się pod wpływem alkoholu lub środków podobnie do alkoholu przekazuje się pracownikowi do wiadomości (art. 221d § 2, art. 221f § 2 k.p.).

 • w przypadku gdy wynik badania nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości pracownika lub też obecność w organizmie pracownika środka działającego podobnie, okres niedopuszczenia pracownika do pracy jest okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia;

 • w przypadku gdy u pracownika zostanie potwierdzony stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości pracownika lub też obecność w organizmie pracownika środka działającego podobnie, pracodawca decyduje o tym, czy nieobecność pracownika z tego tytułu potraktować jako usprawiedliwioną lub nieusprawiedliwioną, płatną czy nieodpłatną;

 • pracodawca ma prawo zastosowania kary porządkowej za stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub spożywanie alkoholu lub zażywanie środka działającego podobnie do alkoholu w czasie pracy;

 • w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku badania trzeźwości, pracodawca ma obowiązek przechowywać informacje o tym badaniu, m. in. dane o dacie, godzinie i minucie przeprowadzonego oraz o jego wyniku. Sporządzony dokument przechowuje się w aktach osobowych, w części „E”;

 • jeśli kontrola przeprowadzona przez pracodawcę nie wykaże obecności środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie pracownika, wynik badania nie powinien być przechowywany.