Kredyt podatkowy, czyli sposób na PIT

Opłacenie podatku dochodowego jest jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy względem państwa. W zależności od wybranej formy opodatkowania, podatek należny jest od uzyskanych przychodów lub od dochodu. Zobowiązania podatkowe należy opłacać w formie miesięcznych zaliczek, na indywidualny mikrorachunek podatkowy przedsiębiorcy do 20-go dnia miesiąca. Mały podatnik oraz przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej może wybrać kwartalną metodę opłacania podatku. Opłacone w trakcie roku zaliczki ostatnie zostaną rozliczone w zeznaniu podatkowym, które należy złożyć w Urzędzie Skarbowym po zakończonym roku podatkowym.

Przepisy podatkowe dają przedsiębiorcy możliwość nie płacenia podatku dochodowego w trakcie roku. Preferencja ta przysługuje jednak tylko określonej grupie podatników, po spełnieniu odpowiednich warunków ustawowych.

Kredyt podatkowy to zwolnienie z obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy przez jeden rok. Przysługuje on podatnikom, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, tj.: w roku rozpoczęcia działalności oraz w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia nie prowadzili działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, o ile między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa. Przedsiębiorca może skorzystać z kredytu podatkowego bezpośrednio po roku, w którym po raz pierwszy rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej pod warunkiem, że w roku rozpoczęcia działalność ta prowadzona była co najmniej przez pełnych 10 miesięcy. W sytuacji gdy warunek ten nie jest spełniony, podatnik może skorzystać z kredytu podatkowego w roku podatkowym następującym dwa lata po roku, w którym po raz pierwszy rozpoczął działalność. Ponadto konieczne jest również łączne spełnienie warunków określonych w art. 44 ust. 7c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli między innymi:

  • konieczność osiągnięcia, w okresie poprzedzającym rok korzystania z kredytu podatkowego, przychodu z działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 1000 euro;

  • posiadanie statusu małego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności do dnia 1 stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia;

  • zatrudnianie, na podstawie umowy o pracę, co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty - w każdym miesiącu, w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia;

  • niewykorzystywanie w działalności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku, o znacznej wartości, udostępnionych nieodpłatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby i stanowiących ich własność;

  • opodatkowanie według skali podatkowej w roku korzystania ze zwolnienia z obowiązku płacenia zaliczek na podatek.

Przedsiębiorca, który spełnia powyższe warunki uprawniony jest do złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o zamiarze korzystania z preferencji, w formie pisemnej w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, w którym zamierza skorzystać z kredytu podatkowego.

Warto także pamiętać, że podatnik osiągający dochody z działalności gospodarczej może nie wpłacać zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli jego wartość należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszona o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł.