Pakiet mobilności wdrożony od 02.02.2022 r.

Pakiet mobilności w branży transportowej

Pakiet mobilności to duże zmiany dla polskich przewoźników w transporcie międzynarodowym. Cele pakietu mobilności, takie jak stworzenie jasnych, proporcjonalnych przepisów, łatwych do stosowania i spójnych dla całej Unii Europejskiej były słusznym założeniem, jednak ich realizacja pozostawia wiele do życzenia i uderza głównie w miko oraz małe przedsiębiorstwa. Wprowadzone zmiany mogą się realnie przyczynić do wzrostu kosztów i zmniejszenia konkurencyjności polskich firm poprzez utrudnienia w świadczeniu usług na terenie Europy.

Pakiet mobilności to zestaw zmian w obowiązujących regulacjach dotyczących transportu w Unii Europejskiej. Przepisy, które weszły w życie 2 lutego 2022 określają zasady podlegania pod delegowanie w zależności od wykonywanego rodzaju operacji transportowych.

Pod delegowanie nie będą podlegać:

  • tranzyt, czyli przejazd bez załadunku lub rozładunku;

  • przewozy bilateralne, czyli przewozy międzynarodowe do kraju siedziby lub z kraju siedziby, wraz z maksymalnie dwoma dodatkowymi załadunkami i rozładunkami.

Dla firm wykonujących ww. przewozy oznacza to znacznie mniej wymogów formalnych i kosztów niż obecnie, m.in. brak obowiązku wypłacania minimalnego wynagrodzenia zagranicznego czy też zgłaszania kierowców do systemów rejestrujących delegowanie.

Pod delegowanie podlegać będą firmy wykonujące:

  • przewozy kabotażowe;

  • przewozy typu cross-trade/przerzuty, czyli przewozy pomiędzy innymi krajami niż kraj siedziby

Dla firm wykonujących przewozy kabotażowe oraz cross-trade największą zmianą jest konieczność nie tylko wypłacania płacy minimalnej, ale także wszystkich innych składników wynagradzania, tak jak kierowcy zatrudnionemu w kraju, w którym wykonywane są przewozy. Składniki te w wielu krajach są określone nie poprzez ogólne przepisy o płacy minimalnej, a bardzo skomplikowane sektorowe układy zbiorowe.

Pakiet Mobilności usunął także definicję podróży służbowej z ustawy o czasie pracy kierowcy. Zgodnie z art. 21b. „kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.” Oznacza to, ze kierowcy w transporcie międzynarodowym nie przysługują diety ani ryczałty za nocleg. Pracodawca może natomiast obniżyć koszty wynagrodzenia pracownika poprzez:

  • odliczenie od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 100% równowartości diety przewidzianej dla danego kraju, za każdy dzień pobytu pracownika za granicą;

  • pomniejszenie podstawy opodatkowania o 30% wartości diety przewidzianej dla danego kraju, za każdy dzień pobytu pracownika za granicą.

W przypadku zatrudniania kierowców w oparciu o minimalne wynagrodzenie nie można stosować ww. zmian w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Te korzyści przysługują bowiem dopiero gdy ustalony miesięczny przychód tych osób, stanowiący podstawę wymiaru składek jest nie niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, tj. 5922 zł w roku 2022.