Polski Ład 2.0, czyli nowe zmiany w systemie podatkowym od 1 lipca 2022

Po raz kolejny ustawodawca postanowił dokonać nowelizacji przepisów, która ma na celu złagodzenie skutków wprowadzonych 1 stycznia 2022 zmian podatkowych.

Od 1 lipca 2022 zaczną obowiązywać przepisy nazwane Polskim Ładem 2.0. Najważniejsze dla przedsiębiorców i podatników zmiany przedstawiamy w poniższym artykule.

Składka zdrowotna

Obowiązujące obecnie przepisy uniemożliwiają podatnikom dokonywania odliczeń od podatku zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to najdotkliwsza zmiana dla finansów przedsiębiorcy biorąc pod uwagę także nowe zasady obliczania należnej składki zdrowotnej, która stała się „drugim podatkiem”.

Nowelizacja przepisów daje podatnikom możliwość odliczenia części opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od podstawy opodatkowania.

Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów lub odliczyć od podstawy opodatkowania zapłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne za siebie oraz za osoby współpracujące w łącznej wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 8 700 zł.

Odliczenie składki zdrowotnej będzie możliwe także w przypadku opodatkowania działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik będzie miał możliwość pomniejszenia przychodów o 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym za siebie oraz za osoby współpracujące.

Podatnicy opodatkowani kartą podatkową będą mieli możliwość obniżenia karty o kwotę stanowiącą 19% składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym.

Skala podatkowa

Podatek dochodowy od osób fizycznych, rozliczających się na zasadach ogólnych, tzn. według skali podatkowej dotyczy przede wszystkim pracowników i zleceniobiorców, którym brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej ma bezpośredni wpływ na zarobki. Od początku roku wdrożono kilka rozwiązań, które miały na celu obniżenie zaliczki na podatek PIT, tj. ulga dla klasy średniej czy przedłużenie terminów poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Ustawodawca postanowił ujednolicić zasady naliczania podatku wprowadzając nową skalę podatkową.

Stawka podatku ulegnie zmniejszeniu z 17% do 12%, przy zachowaniu ustalonego I progu podatkowego w wysokości 120 000 zł. Kwota wolna od podatku nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosiła 30 000 zł. Zmiana stawki podatku spowoduje także zmniejszenie kwoty tzw. ulgi podatkowej, która będzie wynosiła 3 600 zł w skali roku i 300 zł miesięcznie.

Wprowadzone zmiany likwidują także ulgę dla klasy średniej.

PIT-2

Wniosek PIT-2, składany przez pracownika przy zawieraniu umowy o pracę stało się w styczniu najbardziej kontrowersyjnym dokumentem płacowym. Oświadczenie, które uprawnia pracodawcę do stosowania przy obliczaniu wynagrodzenia kwoty zmniejszającej podatek, dotychczas niezłożone przez pracownika uszczupliło wynagrodzenie netto o 425 zł. Pracownik, który zawiera umowę o pracę z kilkoma podmiotami, odczuł zmianę najdotkliwiej, ponieważ ulgę podatkową możemy zastosować tylko dla jednego źródła zarobkowego. Oznacza to, ze każdy kolejny pracodawca ma obowiązek pobierania zaliczki na podatek PIT bez jej pomniejszania o wspomniane 425 zł. Powyższe zasady dotyczą także osób, które oprócz umowy o pracę prowadzą jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą lub pobierają z ZUS świadczenia emerytalne i rentowe.

Po nowelizacji podatnik będzie mógł złożyć oświadczenie o stosowanie pomniejszenia nie więcej niż trzem płatnikom. W oświadczeniu o stosowanie pomniejszenia podatnik wskaże, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:

  • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek albo
  • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek, albo
  • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

W przypadku uzyskiwania w danym miesiącu przychodów od więcej niż jednego płatnika, podatnik będzie mógł złożyć oświadczenie o stosowanie pomniejszenia, jeżeli:

  1. łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w tym miesiącu nie przekracza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz
  2. w roku podatkowym podatnik za pośrednictwem płatnika nie skorzystał w pełnej wysokości z pomniejszenia kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, w tym również, gdy złożył wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym.

Podatnik będzie miał możliwość złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym, jeżeli przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu skalą podatkową nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł. Podatnik jednak zgodnie z projektowanymi przepisami obowiązany będzie niezwłocznie wycofać ten wniosek, jeżeli stwierdzi, że wysokość tych dochodów przekroczy kwotę wolną od podatku. Oznacza to, że osoby świadczące pracę na podstawie umowy zlecenie, które złożyły już wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek nadal mogą z tego prawa korzystać.

Czeka nas więc druga aktualizacja oświadczenia PIT-2 w jednym roku podatkowym.

Czy wprowadzone zmiany wpłyną korzystnie na rozliczenia podatkowe Polaków? Mamy taką nadzieję i czekamy niecierpliwie na 1 lipca 2022.