Praktyka absolwencka – najkorzystniejsza forma zatrudnienia!

grupa osób siedząca przy biurku z komputeremPrzedsiębiorcy pytają nas często, jaka forma zatrudnienia będzie dla nich najkorzystniejsza. Nie zawsze pracodawca chce wiązać się z kandydatem umową o pracę, która niesie za sobą wiele obowiązków i jest kosztowna. Umowa zlecenia, korzystniejsza w pewnych aspektach i okolicznościach, ze względu na swój charakter także bywa zdradliwa. Rozwiązanie, z którego nieczęsto korzystają przedsiębiorcy jest na wyciągnięcie ręki!

Praktyka absolwencka to wbrew nazwie rozwiązanie nie tylko dla osób, które ukończyły studia wyższe. Umowę o praktykę absolwencką można bowiem zawrzeć z każdą osobą, która ukończyła co najmniej gimnazjum oraz nie ukończyła 30. roku życia.

Praktyka ma pomóc młodym ludziom w nabyciu doświadczenia i uzyskaniu umiejętności praktycznych, niezbędnych do wykonywania pracy. Wiele korzyści przyniesie także przedsiębiorcy. Osoba zmotywowana, chętna do nauki i otwarta na nowe doświadczenia może być dla pracodawcy dużym wsparciem, a w przyszłości stać się dobrze wykwalifikowanym pracownikiem.
Umowa z praktykantem nie jest regulowana przepisami kodeksu pracy ani kodeksu cywilnego. Szczegółowe zasady jej funkcjonowania określa wyłącznie ustawa o praktykach absolwenckich.
Najważniejsze założenia praktyki absolwenckiej to:

  • Indywidualne ustalenie zadań, które będzie wykonywał praktykant. Przedsiębiorca nie ma narzuconych żadnych wytycznych ani ram programowych;
  • Umowa ma bardzo prostą formę, mieści się w 6 podstawowych punktach na jednej stronie A4. Wymagane jest pobranie od praktykanta danych osobowych niezbędnych do rozliczeń podatkowych, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, dlatego warto także pamiętać o odpowiedniej klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.
  • Umowa może być zawarta na okres maksymalnie trzech miesięcy, czyli na taki sam okres, jak umowa o pracę na okres próbny;
  • Wymiar czasu pracy nie może być większy niż 40 godzin tygodniowo i 8 godzin na dobę.
  • Praktyka może, ale nie musi być odpłatna. W przypadki odpłatności, praktykant może zarobić maksymalnie 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1 lipca 2023 to kwota aż 7200 zł brutto);
  • Pracodawca powinien zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki, w tym również odpowiednie środki ochrony indywidualnej, jeżeli są one wymagane, należy więc pamiętać o przeprowadzeniu szkolenia wstępnego z zakresu BHP;
  • Wynagrodzenie z tytułu praktyki absolwenckiej nie podlega oskładkowaniu, od wynagrodzenia należy odprowadzić jedynie podatek dochodowy w wysokości 12%, który dodatkowo można zminimalizować stosując ulgę podatkową. Praktykant, który nie ukończył 26 roku życia będzie dodatkowo zwolniony z opłacenia podatku w ramach tzw. „ulgi dla młodych”;
  • Praktyka absolwencka nie stanowi przeszkody w objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli praktykant ukończył szkołę, może zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Odbywanie praktyki nie stanowi w tym przypadki przeszkody, a osoba wpisana do rejestru podlega z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu;
  • Termin rozwiązania umowy o praktyki absolwenckie uzależniony jest od tego, czy są one płatne czy nie. Jeśli praktyka absolwencka jest bezpłatna, można ją rozwiązać w każdym momencie, z dnia na dzień. W przypadku płatnej praktyki absolwenckiej obowiązuje 7-dniowy okres wypowiedzenia;

Warto pamiętać, aby a zakończenie praktyk wystawić absolwentowi zaświadczenie o ich odbyciu i przebiegu, a nawet referencje w celu wzbogacenia jego CV.