Wakacje od ZUS

W marcu 2024 r. rząd przyjął projekt ustawy dotyczący tzw. „Wakacji od składek ZUS” . Mikroprzedsiębiorca będzie miał możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden wybrany miesiąc kalendarzowy w roku.

 

Nowe przepisy mają wejść w życie już w 1 października 2024 r.

Zgodnie z założeniami projektu, zwolnienie z obowiązku opłacania składek będzie przysługiwało płatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą i będącemu mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, tj. Zgodnie z ustawą, mikroprzedsiębiorcą jest podmiot, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące kryteria: 

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansów sporządzonych na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Zwolnieniem objęte będą składki na ubezpieczenia społeczne, tj. emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, za wybrany miesiąc kalendarzowy, a także składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, jeżeli przedsiębiorca objęty był tym ubezpieczeniem w miesiącu złożenia wniosku oraz w miesiącu poprzednim.

Składki za miesiąc objęty zwolnieniem będą finansowane w całości z budżetu państwa za pośrednictwem ZUS. Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek nie będzie wymagało zawieszenia działalności gospodarczej, a przedsiębiorca w danym okresie nadal będzie mógł uzyskiwać przychody.

Skorzystanie ze zwolnienia będzie wymagało złożenia wniosku w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, który ma być objęty zwolnieniem.

Nie każdy przedsiębiorca skorzysta z nowej ulgi. Zwolnienie nie będzie przysługiwało m.in. osobie, która wykonywała w poprzednim lub w bieżącym roku kalendarzowym działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy.

Składki ZUS to jedno z najtrudniejszych zagadnień, z którymi borykają się zarówno rządzący jak i przedsiębiorcy. Po rewolucyjnych zmianach wprowadzonych „Polskim Ładem” obciążenia składkowe demotywują przedsiębiorców do dalszego prowadzenia biznesu. Problem dotyka firm, które na rynku funkcjonują już od kilku lat, a wielkość obrotów lub zysku z prowadzonej działalności nie pozwala im na korzystanie z ulg w opłacaniu składek. Główny problem stanowi jednak składka na ubezpieczenie zdrowotne, która od 1 stycznia 2022 roku stała się de facto dodatkowym podatkiem. Rząd zrezygnował z wprowadzenia zmian w tym zakresie w bieżącym roku podatkowym i zajął się ubezpieczeniami społecznymi. Czy wakacje od ZUS uratują budżet małej firmy?