Współpraca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą

Najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych od 1 stycznia 2022 r.

Rok 2022 rozpoczął się prawdziwą rewolucją w przepisach podatkowych oraz w systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany dotyczą między innymi zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, pobierania zasiłków oraz podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Osoba współpracująca z działalności gospodarczej

Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się m. in. małżonka, dzieci oraz rodziców, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności. Za współpracę przy prowadzeniu działalności gospodarczej, powodującą obowiązek ubezpieczeń, należy uznać taką, która ma charakter stały i bez której stanowiące majątek wspólny małżonków dochody z tej działalności nie osiągałyby takiego pułapu, jaki zapewnia ich współdziałanie przy tym przedsięwzięciu.

Osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Prowadzący działalność gospodarczą jest płatnikiem składek w stosunku do tych osób i finansuje je w całości z własnych środków.

Minimalną kwotę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby współpracującej stanowi kwota 60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli tzw. „podstawa urzędowa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą”. Osoba współpracująca nie ma prawa do skorzystania z preferencyjnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz z „ulgi na start”.

Zatrudnienie osoby współpracującej na podstawie umowy o pracę, oprócz obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia ZUS, powoduje także obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych od kwoty wypłacanego wynagrodzenia.

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczą także osób współpracujących:

  • od 18.09.2021 osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności gospodarczej z przedsiębiorcą, który korzysta z „ulgi na start” mają możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego;

  • od 01.01.2022 osoby współpracujące, podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, będą mogły ubiegać się o zasiłki również w przypadku opłacenia składek po terminie;

  • od 01.01.2022 zmianie uległa wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotnej dla osoby współpracującej do kwoty odpowiadającej 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego;

  • zgodnie z zasadami Polskiego Ładu, przedsiębiorca nie będzie mógł także odliczyć od podatku opłaconych za osobę współpracującą składek na ubezpieczenie zdrowotne.